In volle vertrouwen samenwerken

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi
Stationsstraat 46
1700 Dilbeek

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi verwerkt uw persoonsgegevens. Het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi via www.vigilantia.be 

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens? 

Het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi verwerkt uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt. 

We verwerken uw persoonsgegevens voor het beheren van geschillen en belangen door advocaten ten voordele van hun cliënten.

Het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi adviseert u graag en poogt waar mogelijk procedures te vermijden. Onderhandelen, bemiddelen, … allemaal nuttige manieren om procedures bij Hoven, rechtbanken of andere rechtscolleges te vermijden.

Wanneer toch naar de rechtbank dient gestapt te worden adviseert het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi u graag - waakzaam en nauwkeurig – naar een uitspraak. Met duidelijke afspraken over werkwijze, prijs en manier van dienstverlening. Zonder kleerscheuren uit een procedure komen is even belangrijk als het vonnis zelf.. 

Onze dienstverlening vindt u op onze internetpagina https://www.vigilantia.be/ 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om uw dossier samen te stellen, procedures te doorlopen en vonnissen te bekomen. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen. 

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen. 

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving. 

Daarnaast vragen we gegevens op bij overheidsdiensten die er al over beschikken. Bepaalde attesten worden soms opgevraagd om uw dossier te vervolledigen. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor het beheren van geschillen en belangen door advocaten ten voordele van hun cliënten.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Deze termijn is vastgelegd op 5 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt of gebruikt voor het beheren van geschillen en belangen ten voordele van de cliënten.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. 

Dit kan een adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie zijn. De cloudserviceprovider kan opgenomen zijn op de lijst van Amerikaanse ondernemingen die zich hebben aangesloten bij Privacy Shield. Het is ook mogelijk dat een van de afwijkingen uit artikel 49, lid 1, van de AVG van toepassing is.

Wat zijn uw rechten?

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij ons als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het advocatenbureau Vigilantia/advocaat Johan Zanardi. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We zorgen er voor dat de persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

 

Versie 25 mei 2018

Heeft u juridische bijstand nodig?

Wees vrij om mij te contacteren. Ik contacteer u zo spoedig mogelijk.